NOVINKA: Teraz doručujeme mňamBOXy aj do zahraničia!

Súťaž

VYHRAJ BALÍČEK FERRERO MIX NA LETO V NAŠEJ SÚŤAŽI NA FACEBOOKU ALEBO INSTAGRAME. SÚŤAŽ TRVÁ DO 15.6.2020!
 
OKOMENTUJ POST NA FACEBOOKU👇🏻 S KÝM SI VYCHUTNÁVAŠ SVOJE MŇAMKY A VYHRAJ MŇAMBOX!
 
 ALEBO OKOMENTUJ NÁŠ POST NA INSTAGRAME
 
 

Všeobecné pravidlá spotrebiteľskej súťaže mňamBOX na Facebook a Instagram

 

Organizátor a prevádzkovateľ súťaže:

AKORD distribučná s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 22973/S, so sídlom Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46836411, IČ DPH: SK2023603461, Email: info@mnambox.sk (ďalej len "Organizátor")


Miesto priebehu súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram (ďalej len "miesto konania súťaže").

 

Doba trvania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 9.6.2020 12:00 do 15.6.2020 23:59 (ďalej len "trvanie súťaže").

Podmienky účasti v súťaži :
Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com) alebo Instagram (www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj Facebook alebo Instagram účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook alebo Instagram uvedené na www.facebook.com/terms.phpwww.help.instagram.com/1188470931252371. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet Facebook alebo Instagram.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže pridaním ľubovoľného počtu komentárov alebo označením k „páči sa mi to“ k súťažnej fotke na Facebook alebo Instagram. Počet pridaných komentárov je neobmedzený, no do súťaže zaraďuje súťažiaceho len jedenkrát.

 

Výhra:

Výhrou v súťaži je jeden balíček sladkostí mňamBOX podľa výbehu Organizátora v hodnote 18,6 EUR s DPH. Výhra bude Výhercovi doručená prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti na adresu na území Slovenskej republiky poskytnutú organizátorovi výhercom.

 

Výherca súťaže a podmienky získania výhry:

Výherca súťaže je vybraný náhodným výberom zo všetkých právoplatných súťažiacich z Facebook a Instagram. Výherca bude kontaktovaný súkromnou správou. V prípade, že výherca nebude reagovať na výhernú správu do 3 dní od kontaktovania, výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže.


Ďalšie dôležité podmienky súťaže:
Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.


Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Facebook účtov, nemá nárok na výhru.
Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil Facebook alebo Instagram vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook alebo Instagram).
Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebook alebo Instagram profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook alebo Instagram. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook alebo Instagram.

Organizátor súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť sietí Facebook alebo Instagram). Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech Organizátora súťaže.

Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook ani Instagram. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a Organizátorovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

 

V Banskej Bystrici dňa 8.6.2020