NOVINKA: Teraz doručujeme mňamBOXy aj do zahraničia!

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť AKORD distribučná s.r.o., so sídlom Partizánska 89, Banská Bystrica 974 11, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 22973/S, email: info@harmoniachuti.sk (ďalej len "Prevádzkovateľ") v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") si týmto plní informačnú povinnosť voči svojim zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov. Prevádzkovateľ chce prostredníctvom tohto dokumentu  docieliť, aby boli Dotknuté osoby informované o spracúvaní osobných údajov, ktoré poskytnú  Prevádzkovateľovi a poznali svoje práva pri ich ochrane a spracúvaní.

 

 1. Dotknuté osoby majú právo sa informovať o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracovávať a to tak, že sa obráti na Poverenú osobu.
 2. Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.
 3. Dotknutá osoba má právo na prenos týchto údajov k inému Prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR.
 4. Prevádzkovateľ zhromažďuje a následne spracováva osobné údaje Dotknutých osôb za účelom predaja tovaru a podľa právneho základu nasledovne:

Účel

Právny základ

Kategórie osobných údajov

Splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

identifikačné údaje (najmä

meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH), informácie o  dodávaných tovaroch a službách

Splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru alebo

poskytnutie služby zákazníkovi)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta

podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); informácie o dodávaných tovaroch a službách; adresa pre doručenie; emailová adresa; telefonický kontakt

Objednávky vrátane Reklamačného konania.

zmluva/objednávka so zákazníkom

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta

podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); informácie o dodávaných tovaroch a službách; adresa pre doručenie; emailová adresa; telefonický kontakt

Marketing (zasielanie informácií

o produktoch Prevádzkovateľa o nových témach, informáciách, akciách a oznamoch, ktoré môžu byť pre zákazníka dôležité.)

oprávnený záujem

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta

podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); informácie o dodávaných tovaroch a službách; emailová adresa; telefonický kontakt

Bezpečnostné kamery v prevádzkach Prevádzkovateľa

oprávnený záujem

Fyzická podoba

Profilovanie zákazníkov

súhlas dotknutej osoby

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta

podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH); informácie o dodávaných tovaroch a službách

Kontaktný formulár na webovej stránke

súhlas dotknutej osoby

identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul);

emailová adresa; telefonický kontakt

Cookies a základný prehľad o návštevnosti stránok

oprávnený záujem

 

 

 1. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy alebo uskutočnenie účelu kvôli ktorému sú osobné údaje Dotknutej osoby požadované. Následkom neposkytnutia takýchto údajov môže byť účelu.
 2. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.
 3. V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania, uchovávania a ochrany osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovné kontakty: Klára Klačková, e-mail: klackova@harmoniachuti.sk, tel. č.: +421 48 4142 227 (ďalej len „Poverená osoba“) Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.
 4. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:
  • Účtovnícka spoločnosť vykonávajúca účtovníctvo pre Prevádzkovateľa
  • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa;
  • poskytovateľ IT podpory;
  • poskytovateľ analytického softwaru Google Analytics;
  • poskytovateľ webového priestoru;
  • poskytovateľom služieb zasielky obchodných oznámení,
  • poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov;
  • poskytovateľom poštových a prepravných služieb
  • daňový úrad;
  • súd, exekútor;
  • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.
 5. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzaťk automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.
 6. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z interných predpisov Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ nezamýšľa osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do iných krajín Európskej únie ani do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.